فایل رایگان تاثير تمرينات ترامپولين با توپ سوييسي (جيم بال) بر روي عملکرد جسماني کودکان اوتيستيک با عملکرد پايين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تمرينات ترامپولين با توپ سوييسي (جيم بال) بر روي عملکرد جسماني کودکان اوتيستيک با عملکرد پايين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

فعالیت حرکتی موجب بهبود سطح آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی می شود. کودکان اوتیستیک مشکلات جسمانی خاصی مانند مشکلات تعادلی، مفاصل ضعیف، ضعف عضلانی را تجربه می کنند. این آسیب ها شرکت کودکان اوتیستیک با سطح عملکرد پایین را در فعالیت های بدنی کاهش داده و آنها را در معرض خطر مشکلات سلامتی مرتبط با بی تحرکی قرار می دهد. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی تمرینات منتخب توپ جیم بال و ترامپولین بر بهبود عملکرد مهارتی کودکان اوتیستیک با عملکرد پایین انجام شده است و تاکید نهایی این پژوهش رسیدن به یکپارچگی و هماهگی بین ذهن و بدن کودکان اوتیستیک در نتیجه تمرینات 15 سال بودند - ورزشی منتخب می باشد. شرکت کنندگان در این پژوهش 16 نفر از کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با دامنه سنی 8 که به صورت نمونه در دسترس که در مرکز اوتیسم بهداد شهرستان اهواز در حال آموزش بودند انتخاب شده اند. این پژوهش از نوعنیمه تجربی- با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. شرکت کنندگان با استفاده از نمرات آنها از آزمون تشخیصی اوتیسم گارز، همگن شده و به صورت تصادفی به دو گروه 8 نفری انتساب شده که یکی از گروه ها به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش انتخاب شد. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته، هر هفته 4 جلسه 45 دقیقه ای تحت نطر پژوهشگر و پزشک به صورت انفرادی و گروهی آزمایش داده شده است. در این مدت آزمودنی های گروه کنترل و گروه تجربی، فعالیت های عادی زندگی را به صورت روزمره در سطح پایین انجام می دادند و فعالیت منظم و موثر ورزشی دیگری نداشتند. برای بررسی تاثیر فرضیه از تحلیل واریانس در اندازه های تکریری و آزمون T استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام گرفته است. سطح آلفای کوچک تر از 0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. نتایج نشانه داده است که ورزش های تمرینی منتخب بر ابعاد عملکرد جسمانی کودکان که شامل بعد هماهنگی، بعد چابکی، بعد عکس العمل تاثیر مثبت دارد P<0.05 با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت تمرینات منتخب بر بهبود عملکرد کودکان اوتیستیک با عملکرد پایین تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

لینک کمکی