فایل رایگان تاثير دو نوع برنامه تمرين هوازي تناوبي و تداومي بر ميزان انسولين و عملکرد سلول هاي بتا زنان مبتلا به ديابت نوع دو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير دو نوع برنامه تمرين هوازي تناوبي و تداومي بر ميزان انسولين و عملکرد سلول هاي بتا زنان مبتلا به ديابت نوع دو :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان تاثير دو نوع برنامه تمرين هوازي تناوبي و تداومي بر ميزان انسولين و عملکرد سلول هاي بتا زنان مبتلا به ديابت نوع دو بود.روششناسی: نمونه آماری این پژوهش 30 زن مبتلا به دیابت نوع دو ساکن شهر مشهد با میانگین سنی49/10±5/75 بودند که به طور تصادفی به 3 گروه: تمرین هوازی تداومی، تمرین هوازی تناوبی و کنترل تقسیم شدند. برای تعی ین متغیره ای بیوشیمیایی آزمودنی ها، پیش از شروع تمرینات و پس از گذراندن پروتکل های تمرینی به مدت هشت هفته، مقدار 5 میلی لیتر خون از هر فردگرفته شد.یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد میزان انسولین ناشتا در هر دو گروه تمرین هوازی تداومی و تناوبی بعد از مداخله به طور معنی داری کاهش یافت. مقایسه بین گروهی نیز نشان داد بین هشت هفته تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر تغییرات انسولین ناشتای زنان مبتلا به دیابت نوع دو تفاوت معنی داری وجود دارد p=0/001 پژوهش حاضر عدم تغییر معنی دار عملکرد سلول های بتا نیز در هیچکدام از دو گروه بعد از مداخله تغییر معنی داری نداشت P=0/86 نتیجه گیری: نتایج ما از سودمندی تمرینات هوازی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو حمایت می کند، لذا پیشنهاد می گردد در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو فعالیت هوازی را می توان در کنار داروهای مصرفی و رژیم غذایی از عوامل مداخله گر در بهبود دیاب تنوع دومدنظر قرار داد

لینک کمکی