فایل رایگان تاثير رضايت از دستمزد و فشار کاري بر تعهد و تمايل خروج از کار در کارکنان فدراسيون واليبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير رضايت از دستمزد و فشار کاري بر تعهد و تمايل خروج از کار در کارکنان فدراسيون واليبال :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف فایل رایگان تاثير رضايت از دستمزد و فشار کاري بر تعهد و تمايل خروج از کار در کارکنان فدراسيون واليبال تدوین شده است. نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است که به صورت میدانی اجرا می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران تشکیل می دهند که در حدود 133 نفر می باشند. روش نمونه گیری به صورت کل شمار بوده و کلیه جامعه آماری تحقیق به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت تعداد 119 به نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه پرسشنامه فشار کاری کامکاری و شکرزاده 1381 ، تعهد سازمانی آلن و می یر 1990 ، پرسشنامه تمایل به ترک سازمان کیم و لیونگ 2007 و پرسشنامه محقق ساخته رضایت از دستمزد و حقوق جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چندگانه با رعایت پیش فرض های آزمون رگرسیون در نرم افزار SPSS و مدل تحلیل مسیر تحقیق با نرم افزار Amos استفاده گردید بر اساس تحلیل رگرسیون رضایت از دستمزد تاثیر منفی معناداری بر تمایل به خروج از کار و تاثیر مثبت بر تعهد سازمانی کارکنان فدراسیون والیبال دارد. همچنین بر اساس نتایج تنها بعد فشار فیزیکی از فشار کاری بر روی تمایل به خروج از کار تاثیر دارد. هر سه بعد فشار فیزیکی، فشار سازمانی و ماهیت شغل از فشار کاری اثر منفی معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان فدراسیون والیبال دارند و ماهیت شغل بر رضایت از دستمزد کارکنان فدراسیون والیبال اثر منفی معناداری داشته است. در نهایت نتایج تحلیل مسیر نشان داد که فشار کاری بر روی تعهد سازمانی از طریق متغیر میانجی رضایت از دستمزد اثر منفی معناداری به مقدار =-3/366 داشته و فشار کاری بر تمایل به خروج از کار از طریق متغیر میانجی رضایت از دستمزد اثر مثبت معناداری =3/12 دارد و مدل مفهومی تحقیق دارای برازش است

لینک کمکی