فایل رایگان تاثير شايستگي شناختي درکشده از فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران بر رضايتمندي تماشاگران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير شايستگي شناختي درکشده از فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران بر رضايتمندي تماشاگران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ورزش با مطرحکردن ارزش های جدید اجتماعی، پا به عر صه دانش و اقتصاد و هنر گذاشته است. بی تردید ورزش فوتبال، پرطرفدارترین و پر مشارکت ترین فعالیت و رشته ورزشی به شمار می آید، تا آنجا که بسیاری از کشورهای پنج قاره ی جهان آن را در ردیف ورزش ملی خود محسوب کرده اند. ایران از جمله کشورهایی است که ورزش فوتبال دل مشغولی بسیاری از افراد جامعه را تشکیل می دهد و پیشرفت یا عدم پیشرفت در عرصه فوتبال با غرور ملی، احساس رضایت، خشنودی و امیدواری آحاد مردم ارتباط نزدیکی دارد. بنابراین عملکرد فدراسیون فوتبال در جلب رضایت تماشاگران از اهمیت زیادی برخورداراست. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر شایستگی های شناختی درک شده از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بر رضایتمندی تما شاگران ا ست. بر این اساس کلیه ی تماشاگران سه هفته ابتدایی لیگ برتر 97-98 به عنوان جامعه آماری انتخاب و در نهایت پس از نمونه گیری خوشه ای تعداد 389 پرسشنامه قابل قبول جمع آوری شد. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد کاردناس 2012 استفاده شد. با این حال روایی و پایایی پرسشنامه با کمک روش های مختلف مورد بررسشی و تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده ازرگر سیون گرفته شد. نتایج تحقیق ن شان داد که درک مثبت تما شاگران از شایستگی شناختی فدرا سیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ارتباط معناداری با رضایتمندی آنها دارد.

لینک کمکی