فایل رایگان تاثير مداخله ذهن آگاهي مبتني بر يوگا بر مهارت هاي رواني دختران ورزشکار معلول ماهر تنيس روي ميز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مداخله ذهن آگاهي مبتني بر يوگا بر مهارت هاي رواني دختران ورزشکار معلول ماهر تنيس روي ميز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر مهارتهای روانی دختران ورزشکار معلول ماهر تنیس روی میز بود. روش نمونه گیری باشگاه ها به روش در دسترس در شهرستان تهران و دختران معلول هم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بدین منظور 20 آزمودنی دختر معلول نشسته با دامنه سنی 54-16 سال بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. این افراد به دو گروه آزمایش و کنترل بطور تصادفی همتراز تقسیم شدند همچنین 21 آزمودنی دختر معلول ایستاده با دامنه سنی 50-18 سال بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل بطور تصادفی تقسیم شدند. هردو گروه پرسشنامه ی مهارت های روانی اوتاوا OMSAT-3 را در مرحله پیش آزمون و پس آزمون پر کردند. در مرحله مداخله گروه آزمایش در کنار دریافت تمرینات تیم به مدت 12 جلسه 90 دقیقه ای به صورت 2 بار در هفته تحت مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس کوواریانس ANCOVA و برای بررسی تفاوت های زوجی آزمون تعقیبی بونفرونی به کار رفت. نرمال بودن توزیعداده ها به وسیله آزمون کلموگروف اسمیرنوف بررسی شد. یافته ها نشان داد که در اثر مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا، مهارت های روانی پایه و مهارت های روان شناختی، اختلاف معناداری بین میانگین گروه ها (دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل) بوجود نیامد ولی در اثر مداخله ذهن آگاهی مبتنی بریوگا برمهارت های روان تنی اختلاف معناداری بین میانگین گروه ها (دو گروه آزمایش و کنترل) بوجود آمد. از نتایج پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که یک دوره مداخله ذهن آگاهی می تواند بر مهارت های روان شناختی ورزشکاران تاثیر گذاشته و مربیان نیز می توانند از اینگونه تمرینات جهت بالا بردن مهارت های روانی ورزشکاران معلول استفاده کنند.

لینک کمکی