فایل رایگان تاثير مصرف کربوهيدرات قبل از فعاليت ورزشي در نوبت عصر بر ميزان اکسيداسيون چربي ( MFO ، FATmax ، MFOtime ) در بازيکنان زن فوتسال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مصرف کربوهيدرات قبل از فعاليت ورزشي در نوبت عصر بر ميزان اکسيداسيون چربي ( MFO ، FATmax ، MFOtime ) در بازيکنان زن فوتسال :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور تاثیر بررسی مصرف کربوهیدرات یک ساعت پیش از فعالیت ورزشی در نوبت عصر بر میزان حداکثر اکسیداسیون چربی MFO ، شدت متناسب با حداکثر اکسیداسیون چربی FATmax و زمان رسیدن به حداکثر اکسیداسیون چربی MFOtime در بازیکنان زن فوتسال انجام شد. 10 نفر از بازیکنان حرفه ای فوتسال (با میانگین سنی 22/75±2/25سال)؛ درصد چربی بدن 23/28±5/81 درصد به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. آزمودنی ها طی دو جلسه با فاصله 7 روز در آزمایشگاه حاضر شدند. آزمودنی ها در جلسه اول قبل از فعالیت ورزشی، کربوهیدرات دریافت نکردند. در جلسه بعدی پس از دریافت 75 گرم کربوهیدرات به همراه 500 میلی لیتر آب 1 ساعت قبل از فعالیت، آزمون را انجام دادند. پروتکل آزمون شامل یک برنامه تمرینی فزاینده با مراحل سه دقیقه ای بود که ابتدا با سرعت 3/5 کیلومتر بر ساعت و شیب 1 درصد شروع شد. سرعت هر سه دقیقه 1 کیلومتر بر ساعت افزایش می یافت، تا زمانی که به 7/5 کیلومتر بر ساعت رسید. پس از آن هر سه دقیقه، شیب 2 درصد افزایش یافت، تا زمانی که RER برابر 1 شد. بعد از آن سرعت تا زمان رسیدن به واماندگی هر دقیقه 1 کیلومتر بر ساعت افزایش یافت. مقدار بیشینه اکسیداسیون چربی و Fatmax از طریق روش کالری سنجی غیرمستقیم با استفاده از دستگاه گازآنالایزر با کمک معادلات عنصرسنجی اندازه گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تی زوجی استفاده گردید.نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان حداکثر اکسیداسیون چربی، شدت متناسب با حداکثر اکسیداسیون چربی، زمان رسیدن به حداکثر اکسیداسیون چربی آزمودنی ها در دو مرحله مصرف کربوهیدرات و بدون مصرف کربوهیدرات قبل از فعالیت ورزشی در نوبت عصر تفاوت معنادار بود و در مرحله مصرف کربوهیدرات پایین تر از مرحله مرحله عدم مصرف کربوهیدرات بود P<0/05 نتایج نشان داد که ورزشکارانی که با هدف کاهش توده ی چربی بدن و بهینه سازی مصرف سوبسترا تمرین می کنند، بهتر است قبل از فعالیت ورزشی از مصرف کربوهیدرات اجتناب کنند.

لینک کمکی