فایل رایگان تاثير مصرف همزمان مکمل هاي ال آرژنين و ويتامين C بر برخي شاخص هاي آنتروپومتريک و ترکيب بدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مصرف همزمان مکمل هاي ال آرژنين و ويتامين C بر برخي شاخص هاي آنتروپومتريک و ترکيب بدني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

ورزش یکی از نیازهای اساسی برای سلامتی انسانها است. ورزشکاران امروزه به دنبال توسعه اجرای ورزشی با مصرف مکمل های ورزشی هستند. هدف از این تحقیق تاثیر مصرف ال آرژنین و ویتامین C همراه با تمرین بدنسازی در بهبود شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی بود. این تحقیق کاربردی و نیمه تجربی، از نوع همبستگی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را ورزشکاران بدنساز جوان تشکیل می دهند و نمونه آماری از میان ورزشکاران جوان بدنساز پسر که به باشگاه بدنسازی پژوتن در منطقه چهار تهران مراجعه می کنند انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی در چهار گروه 10 نفره مکمل (سه گروه) و دارونما (یک گروه) تقسیم شدند. سپس مصرف مکمل و بر نامه تمرینی برای گروه ها آغاز شد. رکورد آزمون های فاکتور های آمادگی جسمانی برای هر گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس ازمون ثبت شد. اطلاعات تغییرات ضربان قلب ،درصد توده چربی بدن، شاخص توده بدنی، میزان سوخت و ساز پایه و نسبت دور کمر به دور باسن در ابتدا و انتهای یک دوره 8 هفته ای ثبت وتوسط میانگین ،جداول،نمودارها و آزمون t وابسته و تحلیل واریانس بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد بین مصرف هم زمان مکمل ال آرژنین و ویتامین c فقط با تغییرات ضربان قلب رابطه معنادار ولی برای سایر متغیرهارابطه معنادار نبود.نشان داد مصرف حاد مکمل ال آرژنین به دلیل تولید نیتریک اکساید به طور آشکاری باعث گشاد شدگی عروقی در طول ورزش شد و عملکرد ورزشی بهبود یافت . همچنین ال-آرژینین، بستر لازم در سم زدایی از آمونیاک تولید شده در طی کاتابولیسم اسیدهای آمینه از طریق تشکیل اوره را فراهم می کند. از دیدگاه ورزش های هوازی، افزایش ال-آرژنین منجر به درون زایی هورمون رشد شده که ممکن است با افزایش تجزیه چربی و اکسیداسیون چربی عملکرد ورزشکاران استقامتی را تحت تاثیر قرار دهد.

لینک کمکی