فایل رایگان تاثير مکمل دهي حادبتاهيدروکسي بتا متيل بوتيرات HMB بر ميزان لاکتات خون وتوان بي هوازي درکشتي گيران جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مکمل دهي حادبتاهيدروکسي بتا متيل بوتيرات HMB بر ميزان لاکتات خون وتوان بي هوازي درکشتي گيران جوان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

زمینه وهدف: گروهی ازمکمل ها ومواد که دربه تاخیر انداختن و یاکاهش خستگی نقش دارند، مورد استقبال ورزشکاران قرار گرفته اند. از این میان مکمل HMB نیز بدیل یافته های متناقضی که در خصوص اثر آن برجستگی ناشی از ورزش گزارش شده است، موردتوجه می باشد. هدف از انجام این پژوهش تاثیر مکمل دهی حاد بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات HMB برمیزان لاکتات خون وتوان بی هوازی در کشتی گیران جوان می باشد. روش کار: جامعه آماری تحقیق شامل کشتی گیران مرد بالغ سالم سنین 18 تا 26سال شهرستان قزوین است که به صورت آماتور در سال 1397 در باشگاه های کشتی اینشهر به صورت منظم و در طی پنج سال اخیر به تمرینات رشته کشتی می پرداختند. نمونه مورد نظر محقق با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و بعداز اطمینان از حصول شرایط مورد نظر محقق، با حجم 16 نفر انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی به دو گروه 8 نفره کنترل (دارونما روزانه 3 گرم نشاسته به مدت 7 روز) و تجربی (مصرف مکمل HMBبه صورت روزانه 3گرم به مدت 7 روز) تقسیم شدند. یافته ها: برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی استفاده گردید. برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. عملیات آماری در سطح معناداری P<0.05مورد بررسی قرار گرفت وبرای انجام محاسبات از برنامه آماری SPSS24 استفاده شد. نتایج نشان داد بین وضعیت اوج توان بی هوازی، توان بی هوازی میانگین، وسطح لاکتات بین دوگروه تفاوت معناداری وجوددارد. نتیجه گیری: باتوجه به یافته های موجوددر این تحقیق که نشان از تاثیر مثبت مکمل HMB بر توان بی هوازی دارد به مربیان ورزشکاران و مدیران تیم های ورزشی توصیه می شود برای ورزشکاران خود به خصوص کشتی گیران از این مکمل جهت کمک به پیشبرد اهداف تمرینی استفاده نمایند.

لینک کمکی