فایل رایگان تاثير هشت هفته تمرينات ثبات مرکزي بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير هشت هفته تمرينات ثبات مرکزي بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

فعالیت جسمانی و ورزش از جمله روش هایی است که برای پیشگیری، به تاخیر انداختن و یا درمان مشکلات ناشی از فرایند پیر شدن به کار رفته و تاثیر مثبت آن بر روی کیفیت زندگی افراد از جمله سالمندان مستند شده است.ناحیه کمر- لگن-ران با عضلات اطراف آن به عنوان ناحیه مرکزی بدن خوانده می شود و با توجه به واقع شدن مرکز ثقل در این ناحیه، ثبات اینناحیه اهمیت زیادی دارد . هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی در تعادل ایستا و پویای سالمندان بود. در این مطالعه نیمه تجربی 24 سالمند (میانگین سن 71/5±5/36 سال، میانگین قد 148/56±4/56 سانتی متر میانگین وزن 60/33±10/03 کیلوگرم به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی) 12 نفر( و گروه کنترل( 12 نفر) تقسیم شدند.گروه تمرینی به مدت هشت هفته به صورت یک روز در میان و هر جلسه به مدت 30 دقیقه تمرینات ثبات مرکزی را انجام دادند. در این پژوهش برای اندازه گیری تعادل ایستا از تست لک لک و برای اندازه گیری تست تعادل پویا از تست Y استفاده شد. نمرات آزمون ها قبل و بعد از برنامه تمرینی اندازه گیری شدند. جهت تجزیه تحلیل آماری از روش t همبسته برای مقایسه نمرات قبل از آزمون و بعد از آزمون تعادل ایستا و پویا استفاده شد و از t مستقل (در سطح معناداری p<0/05) برای مقایسه تغییرات بین گروهی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پس از این دوره تمرینی افزایش معناداری در تعادل ایستا و پویا p=0/00 دیده شد. با توجه به یافته های این تحقیق می توان چنین جمع بندی نمود که به طور کلی تمرینات ثبات مرکزی می تواند تعادل ایستا و پویا را درسالمندان بهبود بخشد و می توان درکنار برنامه های تمرینی دیگر از آن استفاده کرد

لینک کمکی