فایل رایگان تاثير هشت هفته تمرينات منتخب درماني در تغيير راستاي کشکک زانوي ورزشکاران،يکسال بعد از عمل جراحي ACL

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير هشت هفته تمرينات منتخب درماني در تغيير راستاي کشکک زانوي ورزشکاران،يکسال بعد از عمل جراحي ACL :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

رباط متقاطع قدامی در مفصل زانو باعث پایداری دینامیکی و هماهنگی حرکتی می شود. رباط متقاطع قدامی بیش از سایر رباط ها در معرض آسیب شدید و پارگی قرار دارد. شیوع آسیب ACL در فوتبالیست ها، اسکی بازان و ... می باشد. درمان های رایج در آسیب ها و پارگی این رباط درمان های جراحی و غیر جراحی می باشد. در این تحقیق راستای استخوان کشکک را در ورزشکاران یکسال پس از جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی در افرادی که هشت هفته تمرین درمانی شده اند را بررسی و با سمت مقابل مقایسه شد. در این مطالعه نیمه تجربی 20 ورزشکار (میانگین سن 27/5±3/80 سال میانگین قد 175±7/21 سانتی متر، میانگین وزن 74/85±8/64 کیلوگرم به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. این گروه به مدت هشت هفته تحت تمرین درمانی قرار گرفتند. این گروه از ورزشکاران مجددا یکسال پس از جراحی فراخوانده شده و از هر دو زانوی بیماران عکس های رادیو گرافی ساده از نمای کشککی (30 درجه خم شدن زانو) گرفته شد. سپس با اندازه گیری زوایای آلفا و بتا، اندازه این زوایا در زانوی سالم و زانوی جراحی شده اندازه گیری، ثبت و مقایسه شد جهت تجزیه تحلیل آماری از روش t وابسته برای مقایسه میانگین زوایای اندازه گیری شده بین زانوی سالم و زانوی جراحی شده (در سطح معناداری P<0/01) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تغییرات زاویه بتا یکسال بعد از جراحی با وجود تمرین درمانی، باعث بدراستایی کشکک می شود که منجر به عوارض کوتاه و بلند مدت می شود. همچنین اندازه زاویه ی آلفا در زانوی جراحی شده ورزشکاران با زانوی سالم آنها یکسان است.

لینک کمکی