فایل رایگان تاثير يک دوره مهارت خودگويي بر مهارت اعتماد بنفس فوتباليست هاي نوجوان مدرسه فوتبال کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير يک دوره مهارت خودگويي بر مهارت اعتماد بنفس فوتباليست هاي نوجوان مدرسه فوتبال کرمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر یک دوره خودگویی بر مهارت اعتماد بنفس فوتبالیست های نوجوان مدرسه فوتبال کرمان بود روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و از یک طرح آزمایشی با 2 گروه تجربی، 1 گروه کنترل و طرح تحقیق حاوی پیش آزمون-پس آزمون استفاده شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل فوتبالیست های نوجوان پسربین 16-12 سال استان کرمان بود. جامعه ی پژوهشی به 3 گروه و تعداد نفر 12 تقسیم شدند و تقسیم بندی در گروه ها بصورت تصادفی صورت پذیرفت.تمرینات روانشناختی به مدت 6 هفته ، هفته ای 3 جلسه و در مجموع 18 جلسه انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ی omsat3 و پروتکل بر اساس پیشینه های مرتبط بود. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت بررسی اثر تمرین بر متغیر های وابسته تحقیق از آزمون تی همبسته و برای بررسی تفاوت های بینبه منظور نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو ویلک و جهت بررسی برابری واریانس ها از آزمون لوین گروهی از آزمون تحلیل کوواریانس ANCOVA استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 انجام شد. یافته های پژوهش نشان دادند که بین روش های مختلف تمرینات ذهنی بر مهارت های روانشناختی تفاوت معنی داری وجود دارد. پیشنهاد می شود که در آینده به اینگونه تحقیقات ( نیمه تجربی ) بیشتر پرداخته شود و این کار فراگیر در سایر رشته ها، سنین و جنس متفاوت انجام شود استفاده شد.

لینک کمکی