فایل رایگان تاثير يک وهله فعاليت فزاينده و مصرف مکمل گل سرخ Rosa damascene بر ظرفيت تام آنتي اکسيداني و ROS در دختران فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير يک وهله فعاليت فزاينده و مصرف مکمل گل سرخ Rosa damascene بر ظرفيت تام آنتي اکسيداني و ROS در دختران فعال :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

گونه های واکنش پذیراکسیژن ROS در پاسخ به ورزش های شدید و طولانی مدت، مثل دوره های شدید تمرینات بدنی تولید می شودکه آسیب سلولی رابه دنبال دارد، اکسیژن مصرفی و تولید رادیکال های آزاد داخل سلولی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. چکیده یا عصاره گل سرخ به عنوان آرام بخش قلب و مفرح اعصاب شناخته شده و در شربت ها و غذاها کاربرد دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیریک وهله فعالیت فزاینده و مصرف مکمل گل سرخ بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و ROS در دختران فعال بود. بدین منظوراز میان دختران فعال، تعداد 24 نفر زن فعال که به مدت یک جلسه تمرین با دستگاه پشت ران به فعالیت ورزشی پرداختند.خونگیری از تمامی آزمودنی های 3 گروه در پنج مرحله یعنی یک بار در روز اول قبل از مصرف مکمل و در مرحله دوم 12 روز بعد پیش از شروع تمرینات و بعد از 24 ساعت پس از اتمام جلسه تمرین در حالت ناشتایی و در مرحله چهارم 48 ساعت پس از تمرین و در مرحلهپنجم 72 پس از تمرین صورت می گیرد.. مکمل گیری بصورت پودر با کپسول به مدت 15 روز (دارو نما ، مکمل گل سرخ دوز 400 و 800 میلی گرم) بود. فعالیت ورزشی با شدت بالای 80 درصد RM1 به مدت 15 روز انجام شد. نتیجه گیری نهائی : در کل نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مکمل گل سرخ همراه با فعالیت ورزشی موجب کاهش یا افزایش معنادار بر ظرفیت تام آنتیاکسیدانی و ROS در دختران فعال نشد. اطلاعات نشان می دهد که اثر اصلی دوز معنادارنیست. بنابراین بین اثر دوزهای مختلف مکمل بر فعالیت ظرفیت تام آنتی اکسیدانی وROS تفاوت معنادار وجود ندارد.

لینک کمکی