فایل رایگان تحليلي بر نقش روش هاي مديريت جلسات تمرينات ورزشي با ويژگي هاي شخصيتي معلمان تربيت بدني شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليلي بر نقش روش هاي مديريت جلسات تمرينات ورزشي با ويژگي هاي شخصيتي معلمان تربيت بدني شهر شيراز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در آموزش حرکات و مهارت های ورزشی به دانش آموزان نقش محوری را معلم و نحوه مدیریت آنان در جلسات تمرین ایفا می کنند. شیوه مدیریت معلمان تحت تاثیر عوامل متعدد دیگری از جمله ویژگی های شخصیتی یک معلم است. هدف کلی پژوهش تحلیلی بر رابطه روش های مدیریت جلسات تمرین های ورزشی با ویژگی های شخصیتی معلمان ورزش مقطع دبیرستان شهر شیراز در سال 1397 بود که بر روی 244نفر زن= 149 و مرد =95 از معلمان ورزش انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود که در آن معلمان ورزش به پرسشنامه های محقق ساخته مدیریت جلسات تمرین و پرسشنامه پنج عامل شخصیت NEO فرم کوتاه به همراه یک سری سئوالات جمعیت شناختی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که روش های مدیریت معلمان ورزش از بین پنج ویژگی شخصیتی، فقط با ویژگی با وجدان بودن رابطه معناداری داشت p> 0/05, p> 0/01 وجود داشت. در بررسی روش مدیریت معلمان نیز رابطه مثبت معنادری با برون گرایی سازگاری و وظیفه شناسی به ترتیب r=0/164,r=232/0,r=0/291 مشاهده شد.

لینک کمکی