فایل رایگان تدوين استراتژي فدراسيون تنيس روي ميز با روش SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تدوين استراتژي فدراسيون تنيس روي ميز با روش SWOT :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تعالی تربیت بدنی به عنوان بستر ساز تامین و تربیت نیروی انسانی سالم و تندرست بخشی از برنامه های توسعه ملی به شمار می آید. برنامه ریزی راهبردی به عنوان یکی از کارآمدترین رویکردهای مدیریتی در سازمان ها، مدنظر صاحب نظران و برنامه ریزان قرار گرفته است. جوامع پیوسته در حال تصمیم گیری و برنامه ریزی هستند از این رو لازم است جهت هرگونه تصمیم گیری وبرنامه ریزی راهبردی نسبت به شناخت وضع موجود از طریق بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی اقدام شود. از طریق تحلیل محیطی است که فرصت ها وتهدیدات محیط مشخص شده وبرآن اساس و باتوجه به شناسایی ای که قبل از ان از نقاط قوت و ضعف درونی باید بدست اید. در این تحقیق، با برگزاری جلسات طوفان ذهنی، مصاحبه وتوزیع پرسشنامه شاخص ها و مولفه های اثرگذار تدوین استراتژی فدراسیون تنیس روی میز تبیین گردید. در نهایت استراتژی های پیشنهادی مبتنی برنقاط قوت وضعف و فرصت ها و تهدیدات براساس ماتریس SWOT مطرح گردید. همچنین برای حصول هدف اساسی تحقیق که همانا تدوین استراتژی فدراسیون تنیس روی میز با تمرکز بر روش SWOTمی باشد. از روش ترکیبی روش های پیمایش و توصیفی تحلیلی استفاده شده است. ابتدا با توجه به بررسی های صورت گرفته روی محیط داخلی ومحیط خارجی فدراسیون تنیس روی میز، فهرستی از نقاط قوت 7 مورد ضعف 22 مورد، فرصت ها 4 مورد و تهدید 10 مورد شناسایی قرار گرفت. شاخص های بدست آمده در این پژوهش در ماتریس SWOT مورد تحلیل، بررسی وتطبیق استراتژیک قرا گرفت وراهبردهای استراتژیک پژوهش در ماتریس نهایی و به شکل تطبیقی مطرح گردید و جامعه تحقیق کلیه مربیان، بازیکنان پیشکسوتان و مدیران شاخص تنیس روی میز بوده، و نمونه تحقیق به علت محدود بودن همان جامعه تحقیق در نظر گرفته شد.

لینک کمکی