فایل رایگان تعيين روايي همگرا، واگرا و افتراقي پرسشنامه خودنمايي در ورزشکاران خبره، ماهر و مبتدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين روايي همگرا، واگرا و افتراقي پرسشنامه خودنمايي در ورزشکاران خبره، ماهر و مبتدي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی همگرا، پیش بین و افتراقی پرسشنامه خودنمایی در ورزشکاران خبره، ماهر و مبتدی بود. جامعه آماری پژوهش شامل ورزشکاران مرد و زن سطوح مختلف رقابتی خبره، ماهر و مبتدی شهر تهران بود. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه 14 سوالی خودنمایی در ورزش، پرسشنامه اضطراب اجتماعی جسمانی و پرسشنامه آمادگی جسمانی ادراک شده است. جهت تعیین روایی همگرا و واگرا پرسشنامه خودنمایی یا پرسشنامه های آمادگی بدنی ادراک شده و اضطراب اجتماعی اندام از ضریبهمبستگی پیرسون استفاده شد. برای تعیین روایی افتراقی پرسشنامه خودنمایی برای شاخص های سطح تبحر آزمودنی ها و جنسیت از روش های آماری تحلیل واریانس یک راهه و تی مستقل استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد پرسشنامه خودنمایی دارای روایی همگرا، افتراقی و واگرا در هر سه گروه ورزشکاران خبره، ماهر و مبتدی بود و از آن می توان در پژوهش های دیگر به عنوان ابزاری روا استفاده کرد.

لینک کمکی