فایل رایگان توصيف سبک هاي رهبري مناسب از ديدگاه ورزشکاران تيم هاي معلولين شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توصيف سبک هاي رهبري مناسب از ديدگاه ورزشکاران تيم هاي معلولين شهر کرمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

فعالیت ورزشی تحت تاثیر عوامل روانی و فیزیکی زیادی قرار دارد که شناخت چنین عواملی برای مربیگری و به حد مطلوب رساندن عملکرد بازیکن ضرورت بسیاری دارد. موفقیت و پیشرفت یک تیم ورزشی قطعا می تواند از سبک رهبری مورد استفاده مربیان متاثر باشد. هدف از پژوهش حاضر، توصیف سبک های رهبری مناسب از دیدگاه ورزشکاران تیم های معلولین کرمان بود. بدین منظور از پرسشنامه سبک رهبری رضایی پور 1381 با ضریب پایایی 0/86 استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازیکنان تیم های ورزشی معلولین شهر کرمان بود که تعداد آنها 120 نفر بودند و روش نمونهگیری به صورت تمام شمار انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss و روش آماری توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد فراوانی استفاده شد. یافته ها نشان داد که از نظر ورزشکاران، مربیان بیشتر از سبک رهبری آمرانه با میانگین 4/19 و کمتر از سبک آزادمنشانه با میانگین 3/79 استفاده کرده اند.

لینک کمکی