فایل رایگان رابطه بازاريابي و برندسازي با کيفيت خدمات ارائه شده در مراکز فروش کالاهاي ورزشي استان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بازاريابي و برندسازي با کيفيت خدمات ارائه شده در مراکز فروش کالاهاي ورزشي استان اردبيل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بازاریابی وبرندسازی با کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز فروش کالاهای ورزشی استان اردبیل انجام شده است. روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش توصیفی همبستگی ومبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه اماری تمامی مدیران، کارکنان و مسئولین مراکز فروش کالاهای ورزشی استان اردبیل به تعداد 390 نفر می باشد که از بین آنها با توجه به جدول مورگان 276 نفر بهعنوان نمونه آماری به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد برندسازی یونجایسری وهمکاران، پرسشنامه بازاریابی مونی وفورمن و پرسشنامه کیفیت خدمات لوبر وزایر می باشد پایایی پرسشنامه های برندسازی r=0/80 بازاریابی r=0/86 کیفیت خدمات r=0/82 با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شده و روایی محتوایی نیز با استفاده از نظراساتید و کارشناسان موردتایید گردیده است. نتایج به دست آمده نشان داد که از ابعاد بازارایبی مولفه پاداش کارکنان توانایی پیش بینی کیفیت خدمات را به صورت معناداری دارد امادر مورد ابعاد برندسازی چنین توانایی مشاهده نشد. همچنین ازابعاد بازاریابی مولفه توسعه شرکت توانایی پیش بینی برندسازی را به صورت معناداری دارد.آزمون برازش مدل حاکی از برازش مدل در حدمتوسط توسط آزمون GOF می باشد. همچنین آزمون تحلیل مسیر نشان داد متغیر برندسازی در مورد رابطه بازاریابی وکیفیت خدمات محصولات ورزشی نقش میانجی معناداری ندارد

لینک کمکی