فایل رایگان رابطه بين سطح فعاليت بدني و امادگي جسماني دختران در دوران بلوغ بر اساس رده وزني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين سطح فعاليت بدني و امادگي جسماني دختران در دوران بلوغ بر اساس رده وزني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مقدمه: با توجه به نقش فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی در ارتقا سلامتی و جلوگیری از پیامدهای ناشی از رده های وزنی نامطلوب، پایش وارزیابی دقیق آن در دوران بلوغ از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف وزمینه: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سطح فعالیت بدنی وآمادگی جسمانی دختران در دوران بلوغ براساس رده وزنی انجام شد. روش: جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان دختر شهر رشت با دامنه سنی 11-16 سال بود که درسال تحصیلی 93-94 در مقطع متوسطه اول مشغول به تحصیل بودند. از مقیاس تانر به روش خوداظهاری برای تعیین مرحله بلوغ استفاده گردید. پس از اندازه گیری قد 1/58±0/0693 متر ووزن 50/17±6/67 کیلوگرم آمادگی جسمانی با استفاده از آزمون های دراز و نشست، بارفیکس اصلاح شده، قدرت پنجه دست دوی 540 مترو پله کویین اندازه گیری شد. از کالیپر برای تعیین ترکیب بدن به روش اسلاتر استفاده شد. سطح فعالیت بدنی توسط پدومتر به مدت 3 روز اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین مرحله بلوغ دختران در رده های وزنی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد. P<0/05 همچنین بین سطح فعالیت بدنی با آمادگی جسمانی رابطه مستقیم وبین درصد چربی با سطح فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی رابطه معکوس وجود داشت P<0/05 آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد، شاخص های رده وزنی و مرحله بلوغ پیش بینی کننده سطح فعالیت بدنی، امادگی جسمانی و درصد چربی است P<0/05 آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد، شاخص های رده وزنی و مرحله بلوغ پیش بینی کننده، سطح فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و درصد چربی است P<0/05.نتیجه گیری: نتایج تحقیق ما نشان داد که دردختران نوجوان با افزایش سن بیولوژیک سطح فعالیت بدنی وآمادگی جسمانی کاهش ودرصدچربی بدن افزایش می گردد. بنابراین توجه به ارتقا سلامتی از طریق افزایش آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی در این دوره حساس زندگی ضروری به نظر می رسد.

لینک کمکی