فایل رایگان رابطه رفتار سازماني مثبت گرا با رفتار شهروندي سازماني ورفتارهاي کارآفرينانه کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه رفتار سازماني مثبت گرا با رفتار شهروندي سازماني ورفتارهاي کارآفرينانه کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان همدان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا با رفتار شهروندی سازمانی ورفتارهای کارآفرینانه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیف از نوع همبستگی واز لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق کمی بود و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان بودند که تعداد کل آنان 140 نفر بود. نمونه آماری این تحقیق با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی به تعداد 103 نفر به روش تصادفی دسترس انتخاب گردید. برای سنجش رفتار سازمانی مثبت گرا از پرسشنامه 12 سوالی لوتاز 2013 رفتارهای کارآفرینانه از پرسشنامه 15 سوالی جفری و همکاران 2002 و رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه 27 سوالی مارکوزی وایکسین 2004 استفاده شد. میزان پایایی با ضریب آلفای کرونباخ با روی 30 نفر از نمونه مورد مطالعه به ترتیب برای پرسشنامه های رفتار سازمانی مثبت گرا، رفتارهای کارآفرینانه و رفتار شهروندی سازمانی 91 درصد 88 درصد و 90 درصد محاسبه گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری کوموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، ضریب همبستگی پیرسون با فرض نرمال بودن توزیع داده ها جهت بررسی ارتباط بین دو متغیر با مقایس کمی و در صورت غیر نرمال بودن از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون جهت پیش بینی متغیر ملاک براساس متغیرهای پیش بینی و t مستقل جهت مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری نشان داد که رفتار سازمانی مثبت گرا با رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه کارکنان دارای رابطه معنی داری بود. همچنین ابعاد رفتار سازمانی مثبت گرا از جمله خودکارآمدی امیدواری، تاب آوری و خوش بینی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه کارکنان دارای رابطه معنی دار و مثبتی بودند. همچنین تاب آوری توانایی پیشگویی رفتار شهروندی سازمان و امیدواری، تاب آوری و خوش بینی نیز توانایی پیش بینی رفتارهای کارآفرینانه کارکنان را داشتند.

لینک کمکی