فایل رایگان روش تمريني مسدود تصادفي بر اکتساب برخي مهارت هاي فوتبال( روپايي، پاسکاري با ديوار و کنترل توپ در هوا )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش تمريني مسدود تصادفي بر اکتساب برخي مهارت هاي فوتبال( روپايي، پاسکاري با ديوار و کنترل توپ در هوا ) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر تداخل زمینه ای همراه با تغییر پذیری تمرین بر یادگیری مهارت های روپایی، پاس و کنترل توپ فوتبال بود. جامعه آماری در این تحقیق، شامل کلیه مدارس ابتدایی پسرانه شهر گتوند واقع در استان خوزستان است. از بین دانش آموزان به صورت تصادفی 60 نفر به صورت تصادفی هدفمند انتخاب شد. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. به طور تصادفی به چهار گروه 15 نفره (گروه تمرینی مسدود ثابت، گروه مسدود متغییر، گروه تمرینی تصادفی ثابت، گروه تمرینی تصادفی متغییر)، با در نظر گرفتن سلامتی کامل تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده شامل آزمون پرسشنامه مشخصات فردی، آزمون روپایی AAHPER، ازمون پاس کاری با دیوار ایگلی و آزمون کنترل توپ در هوا ایگلی بود. گروه آزمایش در جلسات تمرین به مدت 16 جلسه 35 دقیقه ای شرکت کردند. این تحقیق شامل 4 مرحله، پیش آزمون، اکتساب، پس آزمون و یادداری بود. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که روش تمرینی مسدود متغیر بر اکتساب برخی مهارت های فوتبال (روپایی، پاسکاری با دیوارو کنترل توپ در هوا) تاثیر می گذارد.

لینک کمکی