فایل رایگان شناسايي و ارزيابي صلاحيت هاي حرفه اي معلمان تربيت بدني شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و ارزيابي صلاحيت هاي حرفه اي معلمان تربيت بدني شهر تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل رایگان شناسايي و ارزيابي صلاحيت هاي حرفه اي معلمان تربيت بدني شهر تهران انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف، توسعه ای و کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی تحقیق را اساتید، نخبگان، معلمان تربیت بدنی و صاحب نظران تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع 18 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه معلمان تربیت بدنی مناطق 19 گانه شهر تهران بود 1500 نفر.برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 306 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش این افراد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفت. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختمند و پرسشنامه محقق ساخته (بر اساس تحلیل داده های کیفی) استفاده شد. روایی مصاحبه ها با استفاده از معیارهای روایی کیفی و روایی پر س شنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی صوری تائید شد. پایایی مصاحبه ها با استفاده از روش مستندسازی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد 0/85 بر اساس نتایج تحلیل داده های کیفی صلاحیت های معلمان تربیت بدنی در پنج مولفه مهارت، اخلاقی ، عاطفی و انگیزشی، دانش و تخصص و رفتاری مورد شناسایی قرار گرفت و این مولفه ها از طریق روایی سازه (تحلیل عاملی مرتبه ی دوم) مورد تایید قرار گرفتند. یافته های بخش کمی نیز نشان داد صلاحیت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی در سطح مطلوبی قرار داشت و بالاتر از میانگین فرضی پژوهش بود.

لینک کمکی