فایل رایگان مقايسه تاثير يک دوره ماساژ تايلندي به همراه تيپينگ و ماساژ يومي هوتراپي بر ميزان درد، دامنه حرکتي ناحيه کمري و کيفيت زندگي مردان مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه تاثير يک دوره ماساژ تايلندي به همراه تيپينگ و ماساژ يومي هوتراپي بر ميزان درد، دامنه حرکتي ناحيه کمري و کيفيت زندگي مردان مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضربررسی تاثیر یک دوره ماساژ تایلندی به همراه تیپینگ وماساژ یومی هوتراپی بر میزان درد، دامنه حرکتی ناحیه کمری وکیفیت زندگی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود. ازمودنی های این تحقیق شامل 36 مردمبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی شهر تهران بود که به صورت غیر تصادفی هدف دار انتخاب شده به سه گروه ماساژ تایلندی به همراه تیپینگ سن: 47/33<3/49 سال، قد: 1/74±0/03 متر، وزن:77/75±5/52 کیلوگرم و شاخص توده بدنی: 26/52±2/23 ماساژ یومی هوتراپی سن: 50/25±4/61 سال، قد 1/72±0/09 متر وزن: 80/83±4/76 کیلوگرم و شاخص توده بدنی: 26/19±3/24 و گروه کنترل سن: 50/08±3/26 سال، قد: 1/68±0/11 متر، وزن: 77/16±5/09 کیلوگرم و شاخص توده بتنی: 27/34±3/80 تقسیم شدند. برای جمع آوری اطلاعات دموگرافیکاز پرسشنامه و برای اندازه گیری دامنه حرکتی فلکشن واکستنشن کمری - پشتی از گونیامتر و همچنین برای ارزیابی میزان درد و کیفیت زندگی ازمودنی ها به ترتیب از پرسشنامه اندازه گیری شدت بصری درد و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی فرم کوتاه استفاده شد. از آزمون آنالیز کوورایانس آنوا و t همبسته برای مقایسه تفاوت میانگین های فاکتورها در بین سه گروه استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان درد p> 0/001 دامنه حرکتی فلکشن کمری p> 0/001 دامنه حرکتی اکستشن کمری p> 0/001 و نمره کل کیفیت زندگی p> 0/001 بین سه گروه وجوددارد. در مقایسه دو برنامه تمرنی نیز مشخص شد که برنامه تمرینی ماساژ هوتراپی در متغیرهای دامنه حرکتی فلکشن و اکستنشن کمری نسبت به برنامه تمرینی ماساژ تایلندی به همراه تیپینگ تاثیر بیشتری داشت اما در سایر متغیرها بین دو برنامه تمرینی تفاوتی وجود نداشت. براساس نتایج بدست آمده دراین تحقیق به نظر می رسد ماساژ درمانی می تواند به عنوان یک روش درمانی مجزا و یا در ترکیب با کینزیوتیپ بتونددر کاهش میزان درد و به دنبال آن بهبود دامنه حرکتی و عملکرد ونیز کیفیت زندگی افراد با کمردرد مزمن غیر اختصاصی موثر باشد.

لینک کمکی