فایل رایگان مقايسه مولفه هاي رويکرد استفاده و رضامندي در بين مردان و زنان استفاده کننده از خدمات تفريحي ورزشي شهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه مولفه هاي رويکرد استفاده و رضامندي در بين مردان و زنان استفاده کننده از خدمات تفريحي ورزشي شهر همدان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف، فایل رایگان مقايسه مولفه هاي رويکرد استفاده و رضامندي در بين مردان و زنان استفاده کننده از خدمات تفريحي ورزشي شهر همدان انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه کلیه شهروندان استفاده کننده از خدمات تفریحی ورزشی شهر همدان بوده است. براساس جدول مورگان حجم نمونه 393 نفر محاسبه شد که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری دادهها نیز پرسشنامه ای 15 سوالی و محقق ساخته بوده است. این ابزار با بهره گیری از پیشینه مطالعاتی در این زمینه طراحی شد. در نهایت پس از تایید آن توسط صاحب نظران، مورد استفاده قرار گرفت. جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری از آزمون آماری t مستقل در نرم افزار Spss24 استفاده گردید. بررسی ها نشان داد که از بین مولفه های رویکرد استفاده و رضامندی مولفه های راحتی P<0/809 سرگرمی P<0/969 اطلاعات P<0/558 و تعامل اجتماعی P<0/558 در بین مردان و زنان استفادهکننده از خدمات تفریحی ورزشی شهر همدان وجود ندارد. همچنین بررسی ها نشان داد که تنها در مولفه خودبیانگری تفاوت معناداری P<0/008 بین مردان و زنان وجود دارد

لینک کمکی