فایل رایگان مقايسه هويت حرفه اي ورزشکاران حرفه اي زن و مرد منتخب تيم هاي استان آذربايجان شرقي بر اساس مدل swot

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه هويت حرفه اي ورزشکاران حرفه اي زن و مرد منتخب تيم هاي استان آذربايجان شرقي بر اساس مدل swot :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف فایل رایگان مقايسه هويت حرفه اي ورزشکاران حرفه اي زن و مرد منتخب تيم هاي استان آذربايجان شرقي بر اساس مدل swot به صورت توصیفی- تحلیلی و از نوع میدانی انجام گردید. 283 نفر از ورزشکاران حرفه ای ( 92 زن و 191 مرد) در این پژوهش شرکت کردند.روش کار: ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای است که شامل گویه های مربوط به عوامل درونی و بیرونی است. این گویه ها شامل 75 سوال رتبه بندی شده درباره قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای هویت حرفه ای ورزشکاران است. پایایی آن را نیز آلفای کرونباخ =0.901 تایید نمود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش با توجه به ماتریس swot و swot نشان داد که هویت حرفه ای ورزشکاران زن و مرد در ناحیه SO قرار دارد. استراتژی های شناسایی شده با ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM اولویت بندی و عناوین برنامه های عملیاتی متناسب با هریک از استراتژی ها تعیین گردید.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت استراتژی های تهاجمی برای توسعه هویت حرفه ای ورزشکاران توصیه می شود. با استفاده از تحلیل ماتریس swot 16 استراتژی مشخص گردید.

لینک کمکی