فایل رایگان نقش اضطراب جسمي و شناختي در عملکرد ورزشي دانشجويان تربيت بدني در مسابقات ورزشي دانشگاه فرهنگيان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش اضطراب جسمي و شناختي در عملکرد ورزشي دانشجويان تربيت بدني در مسابقات ورزشي دانشگاه فرهنگيان کرمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش اضطراب جسمی و شناختی در عملکرد دانشجویان تربیت بدنی در مسابقات ورزشی دانشگاه فرهنگیان کرمان می باشد. روش این تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان کرمان تشکیل می دهند که از میان آنها 60 نفر به عنوان نمونه آماری این تحقیق بر اساس جدول مورگان انتخاب شده است، افراد نمونه آماری جزء افراد شرکت کننده در مسابقات فوتسال درون دانشگاهی می باشد، همچنین روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفیساده بوده است. در این مطالعه اضطراب جسمی و اضطراب شناختی به عنوان متغیرهای وابسته و عملکرد ورزشی به عنوان متغیر مستقل تعیین شده است. برای جمع آوری اطلاعات از اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب، پرسشنامه اضطراب حالت رقابتی CSAI-2 و پرسشنامه عملکرد بازیکنان استفاده شده است همچنین برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین اضطراب جسمی و شناختی با عملکرد ورزشی ارتباط منفی معناداری وجود دارد. بر اساس این پژوهش اضطراب، در سطح متوسط بهترین عملکرد ورزشی را به دنبال خواهد داشت ولی اضطراب بالا و پایین منجر به پایین آمدن عملکرد ورزشی می گردد

لینک کمکی