فایل رایگان نقش شخصيت برند و تجربه برند بر رضايت برند در محصولات ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش شخصيت برند و تجربه برند بر رضايت برند در محصولات ورزشي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان نقش شخصيت برند و تجربه برند بر رضايت برند در محصولات ورزشي می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و جامعه آماری آن شامل خریداران محصولات ورزشی است. نمونه آماری نیز با توجه به فرمول کوکران برآورد گردید و در نهایت 298 پرسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های شخصیت برند ابراهیمی پور و همکاران 1394 ، تجربه برند ساهین و همکاران 2011 و رضایت از برند بود. این پرسشنامه ها در مقیاس پنج ارزشی لیکرت ، تدوین شدند. روایی مورد تایید 8 تن از اساتید مدیریت ورزشی بود و پایایی پرسشنامه با آزمون کرونباخ 0/83 گزارش شد. نتایج نشان داد تجربه و شخصیت برند بر رضایت از برند تاثیر مثبت و معنادار دارد. بنابراین یک شخصیت قوی و جذاب برای برند، به شرط مدیریت صحیح، می تواند یک عامل بسیار مهمی در تمایز آن از سایر برندهای تجاری باشد. همچنین تجربه مثبت برند سبب ایجاد رضایت از برند خواهد شد . ازین رو در بازاریابی محصولات ورزشی باید به این عوامل به عنوان عوامل کلیدی در رضایت مشتری و رضایت از برندتوجه نمود

لینک کمکی