فایل رایگان نگاشت مدل تاثير ابعاد تفکر استراتژيک بر پرستيژ سازماني با در نظر گرفتن نقش ميانجي رفتارهاي سياسي سازماني در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاشت مدل تاثير ابعاد تفکر استراتژيک بر پرستيژ سازماني با در نظر گرفتن نقش ميانجي رفتارهاي سياسي سازماني در کارکنان وزارت ورزش و جوانان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف کلی پژوهش حاضر نگاشت مدل تاثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای سیاسی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق را کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند حجم نمونه تعداد 330 نفر برآورد گردید. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه رفتارهای سیاسی سازمانی کاسمار و کارلسن 1997 ، پرسشنامه پرستیژ سازمانی سرمد و همکاران 1390 و پرسشنامه تفکر استراتژیک بشیربنائم 1390 استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به تایید 10 نفر از متخصصین قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه های رفتارهای سیاسی سازمانی a=0/87 پرستیژ سازمانی a=0/77 و تفکر استراتژیک a=0/86 گزارش شد. به منظور انجام محاسبات از نسخه 25 نرمافزار SPSS و نسخه 23 نرمافزار Amos استفاده گردید نتایج نشان داد که متغیر رفتارهای سیاسی سازمانی در رابطه بین ابعاد تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان نقش واسطه ای ندارد و میتوان گفت که تفکر استراتژیک به صورت کاملا مستقیم بر پرستیژ سازمانی تاثیرگذار است و مدل از نوع میانجی کامل است یعنی رفتار سیاسی نمی تواند نقش میانجی را ایفا کند. می توان از نتایج به دست آمده این گونه نتیجه گرفت که که اگر در سازمانی رفتارهای سیاسی وجود نداشته باشد سازمان میتواند از نیروها و سرمایه های که دارد استفاده کند و منجر به اثر بخشی و بهره وری در سازمان شود و پرستیژ سازمانی خود را ارتقا دهد و موجب خوشنامی در بین سایر سازمان ها شود.

لینک کمکی