فایل رایگان اثربخشي تدريس به روش يادگيري مشارکتي بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي تدريس به روش يادگيري مشارکتي بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثربخشی تدریس به روش مشارکتی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی، اجرا شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس ازمون می باشد. جهت انجام پژوهش، ازمیان مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 3 شهر تهران، یک مدرسه با روش خوشه ای مرحله ای انتخاب گردید و 37 دانش آموز پایه اول، آموزش ها را دریافت نمودند و 37 دانش آموز دیگر با عدم دریافت آموزش ها، گروه کنترل بودند. ابزار مورداستفاده پرسشنامه مهارت اجتماعی متسون (فرم معلم) بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کورایانس t گروه های مستقل مور تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد آموزش به روش مشارکتی بر مهارت های اجتماعی، رفتارهای اجتماعی مناسب و در کاهش جرات ورزی های نامناسب، رفتارهای تکانشی، رفتارهای حسادت امیز و رفتارهای گوناگون موثر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت یکی از راه های ارتقای رشد اجتماعی دانش آموزان یادگیری مشارکتی است.

لینک کمکی