فایل رایگان الگويي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان با رويکرد آينده پژوهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان الگويي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان با رويکرد آينده پژوهي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هر جامعه ای متناسب با شرایط خود، فرهنگ، رشد و انحطاط خود، با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تاثیر مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. شناختچنین عواملی می تواند مسیر حرکت جامعه را به سوی ترقی و تعادل هموار سازد به طوری که علاوه بر درک عمل آن ها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حل ها به سلامتجامعه کمک نماید. در همین راستا هدف مقاله حاضر ارائه فایل رایگان الگويي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان با رويکرد آينده پژوهي است. این پژوهش با توجه به ماهیتموضوع، با روش توصیفی و فن مطالعه اسنادی (کتابخانه ای) و رویکرد آینده پژوهی صورت گرفته است جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه منابعی که با موضوع مقابلهبا آسیب های اجتماعی مرتبط بوده است و نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه منابع در دسترس هست. برای گرداوری اطلاعات از این منابع از ابزار فیش برداری استفاده شدهاست. و به منظور استخراج یافته ها و نتایج از مدل استنباط مفهومی استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا آسیب های اجتماعی توضیح دادهشده است سپس راهکارهایی کهبرای مقابله با این آسیب ها در مورد دانش آموزان وجود دارد اشاره شده است.

لینک کمکی