فایل رایگان بررسي ارتباط بين استفاده از شبکه هاي اجتماعي با خود کار آمدي تحصيلي دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحيه دو شهر خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط بين استفاده از شبکه هاي اجتماعي با خود کار آمدي تحصيلي دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحيه دو شهر خرم آباد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف شناخت ارتباط بین استفاده از شبکه های اجتماعی با خود کار آمدی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه دو شهر خرم آباددر سال تحصیلی 96/97 انجام شد. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی واز نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم خرم آباد به تعداد 1202 نفر بود ،با استفاده جدول کرجسی مورگان تعداد 291 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خود کارآمدی تحصیلی البرت بندورا 2000 و پرسشنامه شبکه های اجتماعی (هدف _ شدت ) طاهریان 1390 استفاده شد.اطلاعات توسط نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت برای تعیین میزان همبستگی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاد شد ، یافته های پژوهش نشان داد: بین استفاده از شبکه های اجتماعی با خودکار آمدی تحصیلی رابطه منفی معناداریوجود دارد. همچنین بین هدف و شدت استفاده از شبکه های اجتماعی با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم رابطه منفی معنی دار وجود دارد. از نتایج دیگر تحقیق می توان دانش آموزان دختر به استفاده از بین شبکه های اجتماعی استفاده از شبکه اینستگرام در جایگاه اول و واتس اپ در رتبه دوم، گوگل در رتبه سوم و تلگرام در رتبه چهارم، بیشترین استفاده توسط دانش آموزان دختر متوسطه دوم قرار دارد.نتیجه گیری :استفاده از شبکه های اجتماعی چه از نظر هدف و چه از نظر شدت و زمان مصرف شده به علت تلف تلاف کردن ، سرگرمی و لذت های آنی موجب خودکار آمدی پایین تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم می شود.

لینک کمکی