فایل رایگان بررسي تاثير فراگيري مهارت هاي زندگي با تاکيد بر سلامت معنوي بر کاهش اختلال درکنش اجتماعي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير فراگيري مهارت هاي زندگي با تاکيد بر سلامت معنوي بر کاهش اختلال درکنش اجتماعي دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

مقدمه: اختلال درکنش اجتماعی رایج-ترین اختلال عصبی تحولی در دوران کودکی است که مشکلاتی را هم در زمینه مهارت های اجتماعی و هم در زمینه خانواده ایجاد میکند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هنر-درمانی با رویکرد نقاشی بر مهارت-های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون-کنشی انجام شد.روش: مطالعه ی حاضر از نوع -تجربی با طرح پیش-آزمون-پس-آزمون با گروه شاهد بود. جامعه آماری مطالعه شامل کلیه ی دختران سن 8 تا 12 سال مدرسه ابتدایی فرزانگان شهرستان تنکابن بود که از طریق نمونه-گیری خوشه ایی مرحله ای، تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه، انتخاب و به طور تصادفی به گروه-های آزمایش و کنترل تقسیم شدند. جلسات برای گروه آزمایش در 9 جلسه 45-60 دقیقه ای و دوبار در هفته انجام گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه مهارت-های اجتماعی گرشام و الیوت بود. یافته ها: نتایج تجزیه تحلیل داده-ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که مهارت-های اجتماعی در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش یافته است p<0/001 نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش های مهارت زندگی می تواند بعنوان روشی مناسب در بهبود کنش های نابهنجار این کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی