فایل رایگان تاثير آموزش کنترل خشم بر سازگاري فردي -اجتماعي (مطالعه موردي: نوجوانان پسر دبيرستان شهيدبهشتي زاهدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش کنترل خشم بر سازگاري فردي -اجتماعي (مطالعه موردي: نوجوانان پسر دبيرستان شهيدبهشتي زاهدان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش اثربخشی آموزش کنترل خشم بر سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان پسر متوسطه اول شهرزاهدان می باشد. پژوهش از نوع پیمایشی، جامعه مورد مطالعه، دانش آموزان دبیرستان شهیدبهشتی دو می باشند. نمونه آماری 305 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس صورت پذیرفت. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدهاست. ابزار پژوهش در این تحقیق پرسشنامه سازگاری فردی -اجتماعی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیر کنترل خشم بر متغیر سازگاری فردی -اجتماعی دانش آموزان پسر متوسطه اول ناحیه یک زاهدان تاثیر مثبت و معنی داری دارد

لینک کمکی