فایل رایگان ترويج فرهنگ ايراني اسلامي تاثير فرهنگ ايراني اسلامي در عرصه بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ترويج فرهنگ ايراني اسلامي تاثير فرهنگ ايراني اسلامي در عرصه بين الملل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

زمانی که از نقش و جایگاه فرهنگ ایرانی اسلامی سخن می رود تعابیر متفاوت و گاه ناقصی از این ارتباط مطرح می شود. نقش تفاوت های فرهنگی در نگاه به نظام بین الملل و بروز سوء تفاهم ها، اختلافات و منازعات بعد دیگری از اثرگذاری است. فرهنگ ایرانی اسلامی در مواجهه و تصادم با فرهنگ جدید جهانی قرارگرفته و در نتیجه این مواجهه و مقایسه، امروزه خودآگاهی و ارزیابی هویت فرهنگی مان بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است. چرا به رغم اینکه قلمرو ایرانی در طول تاریخ، سرزمین چندگانگی فرهنگ ها و تنوع و تحول مداوم آنها بود، یک جریان گسترده فرهنگی بر آن حاکم بوده و در عین کثرت ظاهری، وحدتی درونی موجب حفظ و بقای آن شده است چرا ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی باید در اولویت باشد بی شک، اسلام، میراثی که از پیامبر گرامی به جای ماند، یکی از عناصر اصلی و سازنده فرهنگ امروز ماست؛ به گونه ای که وقتی از فرهنگ ایرانی اسلامی سخن به میان می آید، منظور آن نظام فرهنگی است که عناصر دیگر را نیز درخود می گنجاند، زیرا ملاک خودی بودن در این فرهنگ، انطباق پذیری آن با ارزش ها است . هدف این نوشتار دسته بندی پیوندهای ممکن میان فرهنگ ایرانی و اسلامی و عرصه روابط بین الملل است. این بررسی نشان می دهد که اگرچه این حوزه اولویت های سیاست فرهنگی در سیاست خارجی کشورها و در نتیجه روابط فرهنگی ملل را نیز در بر می گیرد، اما زمانی که از نقش فرهنگ در روابط بین الملل و به طور خاص از تاثیر فرهنگ بر سیاست خارجی سخن می رود این اثرگذاری از روابط و موضوعات فرهنگی فراتر می رود و دامنه ای به وسعت سیاست خارجی می یابد و هر تصمیم در این عرصه، همچون دیگر عرصه های تصمیم گیری، می تواند متاثر از فرهنگ باشد. اما نقش فرهنگ در عرصه روابط بین الملل به همین جا ختم نمی شود.در مقاله حاضر، ضمن تشریح مولفه ها و شاخصه های فرهنگ ایرانی، اسلامی به تاثیرات بیرونی آن بر فضای فرهنگی سایر کشورهای جهان پرداخته می شود چرا که شناخت تحولات تاریخ ایران و میزان تاثیر گذاری اسلام بر فرهنگ ایرانی بن مایه چگونگی تبادل و تعامل با دنیاست.

لینک کمکی