فایل رایگان تفکيک اراضي دولتي از منظر مقررات قانوني و شرايط اجرايي در نظم حقوق ثبتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تفکيک اراضي دولتي از منظر مقررات قانوني و شرايط اجرايي در نظم حقوق ثبتي ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تفکیک اراضی موضوع حائز اهمیتی است که در حقوق ثبتی ایران دارای قوانین و ضوابط مشخصی می باشد. تفکیک اراضی دولتی بخش ویژه ای از تفکیک به حساب می آید که چگونگی آن در قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های مختلف مشخص گردیده است. در پژوهش حاضر در ابتدا به ارائه تعریفی از تفکیک، افراز و تفاوت آن ها و همچنین تعریف اراضی دولتی پرداخته ایم و سپس با بیان کلیاتی از قوانین تفکیک، مواد و تبصره های قانونی که به تفکیک اراضی دولتی مربوط می شوند را مورد بررسی قرار داده ایم. درادامه مباحثی همچون مجریان تفکیک اراضی دولتی و حد نصاب تفکیک اراضی دولتی مطرح گردیده است. همچنین به سوالاتی در باب تفکیک اراضی دولتی مانند حق السهم شهرداری پرداخته ایم. موضوع دیگری که مورد بررسی قرار گرفته است چگونگی نظارت بر صحت اجرای تفکیک اراضی دولتی و مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات مربوطه و دعاوی اشخاص علیه دولت در باب تفکیک اراضی می باشد.

لینک کمکی