فایل رایگان جايگاه زنان در توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه زنان در توسعه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، در فرایند توسعه نقش آفرینی می کنند. البته این در شرایطی است که به زنان همچون مردان در این امر توجهی درخور و همپای مردان شده باشد. جایگاه جنسیت در شاخص های توسعه، مسائلی همچون توانمندی زنان، برابری و عدالت را مطرح می کند و نابرابری های جنسیتی، مشکلی بر سر راه توسعه جوامع به شمار می آید. در این مقاله تحقیقی برآنیم، که به سوال جایگاه زنان در عرصه های مختلف توسعه چگونه است پاسخ دهیم. مقاله حاضر به بررسی جایگاه زنان در فرایند توسعه می پردازد. این مطالعه از لحاظ روش تحقیق، مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از منابع کتابخانه ای و بررسی مقالات دیگر وگزارشات می باشد.

لینک کمکی