فایل رایگان شناسايي راهکارهاي توسعه کارآفريني مديران در سازمان هاي فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي راهکارهاي توسعه کارآفريني مديران در سازمان هاي فرهنگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در جهان امروز تفکر و نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. اگر برنامه ریزان، تصمیم گیرندگان و کارکنان سازمان کارآفرین باشند، فرصت های اقتصادی را بهتر درک کرده و قادرند از منابع موجود به منظور نوآوری استفاده بیشتری نمایند و در نتیجه سریع رشد کرده و در صحنه رقابت باقی بمانند. هدف این پژوهش شناساییراهکارهای توسعه کارآفرینی مدیران در سازمان های فرهنگی می باشد. روش اجرای پژوهش حاضر کیفی بود. جامعه آماری این پژوهش مدیران سازمان های فرهنگی شهر تهران بودند. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح اکتشافی صورت گرفت. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از مصاحبه ها، از تکنیک تحلیل تم استفاده می شود و جهت اولویت بندی راهکارهای توسعه کارآفرینی از روش فریدمن بهره گرفته می شود. اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها توسط کدگذاری تجزیه و تحلیل می شود. براساس تم های استخراج شده مدل مفهومی تحقیق شکل گرفت و براساس مدل مفهومی تحقیقراهکارهای توسعه کارآفرینی مدیران در سازمان های فرهنگی شامل راهکارهای اقتصادی، راهکارهای قانونی/اداری، راهکارهای اجتماعی و راهکارهای فردی می شود.

لینک کمکی