فایل رایگان شناسايي موانع تسهيم دانش در شرکت برق منطقه اي غرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي موانع تسهيم دانش در شرکت برق منطقه اي غرب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مدیریت موثر سرمایه های فکری از مباحث مهمی است که در دنیای امروز سازمان ها با آن رو به رو هستند و مدیریت دانش از مهم ترین و به روز ترین این مباحث است .مقاله حاضر در پی شناسایی موانع تسهیم و به اشتراک گذاری دانش در شرکت برق منطقه ای غرب و تجزیه و تحلیل این عوامل در جهت ایجاد زمینه مناسب برای اشتراگ گذاری دانش می باشد .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی –پیمایشی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی صوری و محتوای آن به تایید اساتید دانشگاه و متخصصان امر رسید، پایایی کلی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 0/715 که خوب می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی به تعداد 395 نفر می باشد که بر اساس حجم نمونه کوکران 195 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تحلیل پرسشنامه نیز از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. موانع تسهیم دانش که در پژوهش حاضر بررسی گردید شامل موانع فردی، سازمانی، فرهنگی، فناورانه، رهبری و ساختاری می باشد که نتایج بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنی داری بین متغیرهای پژوهش می باشد و همه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفتند

لینک کمکی