فایل رایگان شناسايي و تحليل فضايي کانون هاي جرمخيز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و تحليل فضايي کانون هاي جرمخيز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: شهر اصفهان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

بروز انواع ناهنجارى هاى اجتماعى و از همه مهم تر وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر یکى از مشکلات مهم کشور در مقطع کنونى و یک دغدغه براى دستاندرکاران قضایى و انتظامى کشور است. تحلیل فضایی جرم در شهرها به شناسایی الگوهای رفتار مجرمانه و در نهایت به تغییر این شرایط و خلق فضاهای مقاوم در برابر جرم و رفع نابهنجاری های شهری کمک می کند. بزهکاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل می کنند و به دنبال کمترین خطر و مناسب ترین فرصت ها و شرایط مکانی و زمانی برای بزهکاری هستند. بدینترتیب در محدوده شهرها کانون هایی با پتانسیل جرم خیزی شکل می گیرد. بنابراین شناسایی و تحلیل فضایی این کانون ها اهمیت زیادی می یابد، تا با ایجاد تغییرات بنیادی در عوامل به وجود آورنده و تسهیل کننده فرصت های جرم و طراحی فضاهای کالبدی مقاوم در مقابل بزهکاری امکان پیشگیری و مقابله با جرایم شهری فراهم گردد. بر همین اساس، این پژوهش با هدف شناسایی کانون های جرمخیز و تحلیل الگوهای مکانی جرایم مرتبط با مواد مخدر در اصفهان انجام گرفته است. در این پژوهش پس از مطالعات کتابخانه ای، داده هایمکانی و توصیفی مورد نیاز جمع آوری شده و پایگاه داده مکانی ایجاد شده است، سپس برای تحلیل توزیع فضایی در محیط سیستم اطلاعات مکانی از روش های شاخص میانگین نزدیکترین همسایه و توزیع تراکم کرنل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی توزیع فضایی مواد مخدر در منطقه مورد مطالعه خوشه ای است. در نهایت نقشه کانون های جرم موادمخدر برای شهر اصفهان تهیه شده است.

لینک کمکی