فایل رایگان طراحي الگوي روانشناسي کار در شرکت برق منطقه اي هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي الگوي روانشناسي کار در شرکت برق منطقه اي هرمزگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

سرمایه انسانی و نیروی کار یکی از مهم ترین منابعی است که در اختیار سازمان ها قرار دارد که استفاده بهینه از آن می تواند کارایی و اثربخشی سازمان را افزایش داده. روانشناسی کار مطالعه رفتار انسان در رابطه با کار می باشد، اصطلاحی اروپایی برای مطالعه و بررسی علمی رفتار انسان ها در محیط کار و اثرات متقابل آنها. هدف این پژوهش تبیین الگویی جهت اجرای روانشناسی کار در شرکت برق منطقه ای هرمزگانمی باشد. برای رسیدن به این هدف و سنجش موضوع، مدلی بر مبنای ادبیات موضوع پیشین ارائه گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان شرکت برق منطقه ای هرمزگان در سال 1931 می باشند که بر اساس آمار موجود در دفاتر منابع انسانی شرکت 054 نفر می باشند نمونه مورد نیاز این پژوهش 151 عدد مشخص شد. بر این اساس یافته های پژوهش نشان می دهد که سازه ویژگی شخصیتی، ویژگی شغلی (با مولفه های تناسب شغل، سطح شغل و محتوای شغل)، خصوصیات سازمانی (با مولفه های رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و اندازه)، نقش در سازمان (با مولفه های ابهام در نقش و تعارض در نقش) و عوامل محیطی بر روانشناسی کار تاثیرگذار می باشند

لینک کمکی