فایل رایگان ظرفيت نهاد مسئوليت مدني در حوزه ي فعاليت هاي عمراني شهرداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ظرفيت نهاد مسئوليت مدني در حوزه ي فعاليت هاي عمراني شهرداري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز اداره امور شهر را برعهده دارد و در رهگذار انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورده، که در حوزه مسئولیت مدنی موردتوجه قرار گرفتهاست. در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهراری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، مورد بررسی قرارگرفته است.در بررسی مبانی توجیهی جهت مسئولیت مدنی شهرداری با عنایت به پذیریش نظام مبتنی بر تقصیر در حقوق موضوعه ما علاوه بر نظریه تقصیر، نمی توان از نظریه های بدون تقصیر غافل ماند. جبران خسارات در قالب نظریه تقصیر قابل توجیه نیست. لذا جهت بی جبران نماندن زیان و تحقق هدف مسئولیت مدنی باید به این نظریات توجه نمود. تقصیر مورد نظر در مسئولیت مدنی شهرداری تقصیر به معنای امروزین بوده که در مورد شهرداری عنوان تقصیر اداری به خود می گیرد.جهت تحقق مسئولیت مدنی وجودارکانی چون: زیان، فعل زیانبار، رابطه سست و درنظام حقوقی ما غالبا تقصیر لازم می باشد.درخصوص زیان، ورود زبان های جمعی به افراد نامحصور، به نظر تصور مسئولیت مدنی برای شهرداری را دشوار می نماید.فعل زیانبار هم می بایست همزمان با انجام وظیفه اداری ومرتبط با آن باشد تا قابلیت انتساب به شهداری را داشته باشد. تقصیر هم در مسئولیت مدنی شهرداری توصیفی جداگانه دارد که به آناشاره شده است. شهرداریدر اجرای وظایف کلی وویژه خود ممکناست، گونه هایی عام وویژه از مسئولیت راداشته باشد، اقداماتی که در عرصه هایی چون اجرای قوانین و مقررات مسئولیت ناشی از مالکیت برمعابر، بناها و اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه ممکن است مجد مسئولیت برای شهرداری باشد.

لینک کمکی