فایل رایگان فلات زدگي شغلي و استرس شغلي به عنوان پيامد آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فلات زدگي شغلي و استرس شغلي به عنوان پيامد آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

سازه فلات زدگی شغلی سازهای عینی- ذهنی است، میزان و نوع آن در بین گروه های مختلف درون جامعه متفاوت است و تحت تاثیر توانایی های فردی، ویژگی های سازمانی و امتیازات و فرصت های عینی و ذهنی در دسترس افراد قرار دارد. هدف از این پژوهش، بررسی فلات زدگی شغلی کارمندان می باشد. برای این منظور، اطلاعات به صورت تصادفی از نمونه ای شامل 372 ازکارمندان برخی از ادارات دولتی جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که، میزان فلات زدگی شغلی با تعلق خانوادگی و کمباری نقش رابطه دارد. همچنین، بین سابقه کار و پست سازمانی با فلات زدگی شغلی تفاوت معناداری دارد. بدین معنی که، فلات زدگی شغلی کارکنانی با سابقه کار بیشتر و پست سازمانی بالاتر نسبت به سایرین کمتر بوده است. علاوه بر این؛ نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که؛ فلات شغلی ادراک شده با تعلق خانوادگی و کم باری نقش رابطه معناداری دارد و حدود 0/25 از متغیر وابسته (فلات زدگی شغلی) توسط این متغیرها تبیین شده است

لینک کمکی