فایل رایگان مطالعه و بررسي تاثيرارتقاء و افزايش ميزان مشارکت شهروندان در بهره مندي و استفاده درست و بهينه از انشعابات و شبکه فاضلاب شهري (مطالعه موردي شهرتهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه و بررسي تاثيرارتقاء و افزايش ميزان مشارکت شهروندان در بهره مندي و استفاده درست و بهينه از انشعابات و شبکه فاضلاب شهري (مطالعه موردي شهرتهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف افزایش مشارکت شهروندان در اجرا و بهره برداری از طرح های فاضلاب، از طریق اجرای شیوه های آموزشی به منظورکاهش مشکلات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفت . تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است و با استفاده ازتکنیک پرسشنامه و تکمیل آن توسط شهروندان به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، مشترکین شبکه فاضلاب شهرتهران شامل ساکنین اماکن مسکونی و مشترکین خاص (کارگاه ها، رستوران ها، بیمارستان ها ) از منطقه یک شهر تهران می باشد . جامعه آماری، شهروندان و مشترکین خاص منطقه یک شرکت آب و فاضلاب تهران و نمونه آماری 483 نفر با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران انتخاب شد . به منظور اعتبارسنجی پرسشنامه از روش اعتبار صوری استفاده شد . بدین نحوه که پرسشنامه در اختیار مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب تهران گذاشته شد و با استفاده از نظرات آنان اعتبار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. داد ه ها با نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون خی دو و آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن، استفاده و دو فرضیه پیشنهادی تحقیق تائید گردید. فرضیه ها شامل : 1- مشارکت مردم بر اجرا و بهره برداری از انشعابات و شبکه فاضلاب موثر است . 2- اجرای شیو ه های آموزش در اجرا و بهره برداری از انشعابات و شبکه فاضلاب موثر است.نتایج تحقیق نشان داد بین میزان آگاهی افراد و سطح تحصیلات رابطه وجود دارد. هرچه سطح شغلی افراد در جامعه بهتر باشد میزان آگاهی آن ها از شبکه فاضلاب نیز بیش تر خواهد بود. از عوامل موثر در عدم استقبال و مشارکت عمومی از طرح های فاضلاب می توان به مشکلات مدیریتی، اقتصادی، هزینه های اجتماعی، اطلاع رسانی، اشاره کرد. با توجه بهنتایج حاصله، اجرای شیوه های آموزشی در افزایش مشارکت شهروندان در طرح های آب و فاضلاب به عنوان یکی از روش های مهم مدیریتی شهری مطرح شده است.

لینک کمکی