فایل رایگان مطالعه و بررسي کاهش فساد اداري با تاثيرات متقابل اعتماد سازماني و شفافيت سازماني (مطالعه موردي: کارکنان پلي کلينيک هاي شهرداري تهران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه و بررسي کاهش فساد اداري با تاثيرات متقابل اعتماد سازماني و شفافيت سازماني (مطالعه موردي: کارکنان پلي کلينيک هاي شهرداري تهران ) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با تاثیرات متقابل اعتماد سازمانی است که در مراکز درمانی شهرداری تهران انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه مورد تایید و پایان آن با توجه به آلفای کرونباخ برای تمامی مولفه ها بیشتر از 0/7 است. جامعه آماری این پژوهش، شامل پزشکان و پرستاران مراکز درمانی شهرداری تهران است که حدود 280 نفرند.برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و با پخش تعداد بیشتری پرسشنامه، در مجموع، 184 پرسشنامه تحلیل شد. روش تحلیل اطلاعات، بهره گیری از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار لیزرل است. نتایج نشان داد شفافیت بر اعتماد و فساد اداری تاثیرگذار است، اما اعتماد بر کاهش فساد اداری در مراکز درمانی شهرداری تهران تاثیری ندارد

لینک کمکی