فایل رایگان مقايسه تبحر حرکتي کودکان با آموزش هدفمند و کودکان روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه تبحر حرکتي کودکان با آموزش هدفمند و کودکان روستايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، فایل رایگان مقايسه تبحر حرکتي کودکان با آموزش هدفمند و کودکان روستايي می باشد. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و علی مقایسه ای با طرح تحقیق پس آزمون می باشد.جهت انتخاب نمونه ها با مراجعه به مهد کودک های سطح شهر مشهد تعداد 45 نفر از دخترانی که درخانواده های 2 فرزندی که فرزند اول می باشند ودارای اضافه وزن نبوده اند در سه گروه 15 نفری با دامنه سنی 4 و 5 و 6 سال انتخاب شدند.همچنین از بین کودکان مناطق روستاهای اطراف مشهد شامل: چهارفصل، کورده، ناظریه و ساغروان گروه های 4 ، 5 و 6 سال تعداد 15 نفر در هر گروه که در خانواده 2 فرزندی که فرزند اول می باشند و دارای وزن نرمال باشند ، انتخاب شدند . سپس از آنها آزمون تبحر حرکتی برونینکس – اوزرتسکی - ویرایش دوم BOT- 2برای سنجش مهارت های حرکتی درشت و ظریف در گروه های 6 گانه بعمل آمد . یافته ها با نرم افزار spss 22 و ازمون ANOVA با یکدیگرمقایسه گردید.یافته های پژوهش نشان داد بین سرعت عکس العمل گروه کودکان دختر روستایی و گروه آموزش هدفمند در مهدکودک ها تفاوت معنی داری وجود دارد به گونه ای که تبحر حرکتی دختران گروه آموزش هدفمند در مهدکودک ها بهتر از دختران روستایی می باشد. همچنین بین قدرت و تعادل پویا کودکان گروه آموزش هدفمند در مهدکودک ها و روستایی تفاوت معنی داری وجود داشت و به نفع کودکان روستایی می باشد. یافته های حاصل نشان می دهد که آموزش هدفمند و با برنامه ریزی منظم بر رشد حرکات درشت و ظریف تاثیر مثبت معنی داری دارد. پیشنهاد می گردد در دوران کودکی در صورت امکان از آموزش های برنامه محور در گروه آموزش هدفمند در مهدکودک ها و روستا برای توسعهمهارت های ظریف استفاده گردد.

لینک کمکی