فایل رایگان نقش عوامل موثر برافزايش مشارکت اجتماعي شهروندان محلات شهري (نمونه مورد مطالعه محله خاني آباد نو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش عوامل موثر برافزايش مشارکت اجتماعي شهروندان محلات شهري (نمونه مورد مطالعه محله خاني آباد نو) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مومثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان محلات شهری در پاییز سال 1396 به انجام رسید. موضوع تحقیق حاضر از نوع هدف توصیفی و از نظر روش پیمایشی می باشد و به تبیین روابط همبستگی بین متغیرها پرداخت ابزار آن در بخش ادبیات موضوع اسنادی و کتابخانه ای بودودر بخش نظرسنجی از ابزار پرسشنامه اطلاعات را از افراد جمع آوری نمود. مولفه های محله محوری، احساس اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، سواد اجتماعی و علاقه شهروندان به عنوان متغیر های مستقل شناسایی واز متون و اسناد موجود شناسایی شد ومورد مطالعه قرار گرفت ودرنهایت ضریب همبستگی مولفه ها مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به اینکه درصد خطای محسابه شده بیشتر از پنج درصد می باشد بااطمینان نودو پنج درصد فرض تحقیق تایید وفرض صفر مبتنی بر عدم تاثیر توسعه محله محوری بر افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان رد گردید.

لینک کمکی