فایل رایگان اثر تغييرات اقليمي در شهرستان سروآباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر تغييرات اقليمي در شهرستان سروآباد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق تحلیل تاثیر تغییرات اقلیمی بر اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان سروآباد (استان کردستان) است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کار بردی و از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است و از لحاظ گرد آوری اطلاعات اسنادی-کتابخانه ای می باشد، روش مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از خانوارهای نمونه که بر اساس فرمول کوکران n=372 جمع آوری شد برای اندازه گیری میزان تاثیر تغییرات اقلیمی بر اقتصاد خانورهای روستایی از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شد، آمارنامه نشان دهنده این است که تغییرات اقلیمی رخ داده و بر اقتصاد خانوارهای روستایی نیز تاثیر گزار بوده است،بر اساس آزمون T تک نمونه نتایج نشان می دهد که ) تغییرات اقلیمی به ترتیب بر زنبور داری 19.20 شیلات 18.96 باغداری 18.69 زراعت 18.66 دامداری 18.51 ، خدمات 18.39 ، صنایع دستی 18.25 اثر گذار بوده است، همچنین از طریق ازمون رگرسیون خطی ساده دو متغییره نشان می دهد که یک رابطه معنا داری بین تغییرات اقلیمی و اقتصاد خانوار روستایی وجود دارد با افزایش تغییرات اقلیمی اقتصاد خانوار ساکنین روستا تضعیف می شود همچنین با استفاده از GIS تحلیل فضایی انجام شد تحلیل فضایی تمامی ابعاد در سطح دهستان ها نیز انجام شده که بطور کلی دهستان های ژریژه، رزاب، پایگلان، کوسالان، بیساران، دزلی، شالیار، اورامان تخت به ترتیب بیشترین میزان تاثیرپذیری از تغییرات اقلیمی را داشته اند.

لینک کمکی