فایل رایگان اثر تغييرات کاربري اراضي بر خروجي هيدروگراف سيلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر تغييرات کاربري اراضي بر خروجي هيدروگراف سيلاب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در این مقاله با در نظر گرفتن چند روش شناخته شده و مناسب روش توسعه کم اثر سعی شده است که به بهترین سناریوهای مناسب برای منطقه مطالعاتی دست یافت. بنابراین روش هایی مانند آسفالت نفوذپذیر، سنگر نفوذ، بشکه باران، پشت بام سبز و حوضچه ذخیره زیرزمینی یک به یک در مدل اعمال شده و در منطقه مطالعاتی قرار گرفتند. در این مقاله اثرات هر سناریو بر روی مقدار رواناب، دبی و مجموع مواد جامد معلق خارج شده از محدوده مطالعه بررسی می شود و در انتها هزینه ی هر سناریو برآورد می شود. در مقاله حاضر، مطالعه موردی در هسته مرکزی شهر سنندج، مرکز استان کردستان انجام گرفته است. نرم افزار SWMM برای شبیه سازی رواناب در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته که توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) ارائه شده است. با ارائه سناریوهای مختلف روش توسعه کم اثر در منطقه با بارش 10 ساله، ملاحظه شد که اجرای روش توسعه کم اثر می-تواند طی برخی سناریوها بخصوص حوضچه ذخیره و پشت بام سبز باعث کاهش حجم رواناب خروجی و آلودگی خروجی از محدوده مطالعه شود. در این تحقیق تمام سناریوها به صورت یکجا در مدل اعمال گردیده و مشاهده شد دبی اوج به میزان 46% کاسته شده است. همچنین هزینه اجرای پشت بام سبز از تمام سناریوها بیشتر می باشد بعد از آن اجرای آسفالت نفوذپذیر هزینه ی بالایی دارد و کم هزینه ترین سناریو بشکه باران می باشد

لینک کمکی