فایل رایگان اثرات هيدروژولوژيکي نوسانات عناصر اقليمي در آبخوان دهگلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثرات هيدروژولوژيکي نوسانات عناصر اقليمي در آبخوان دهگلان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در کمتر از سه دهه گذشته سطح سفره آب آبخوان دهگلان افت قابل ملاحظه داشته است. در تحقیق حاضر نقش عوامل اقلیمی بارش، تبخیر و رطوبت نسبی در نوسانات تراز آبخوان بررسی می شود. پس از تهیه نقشه پایه حوضه آبخوان و صحت سنجی داده های بارش، آمار بارش بلند مدت حوضه تنظیم، نقشه هم باران تهیه و نوسانات بارش بررسی شد، و در ادامه دوره های خشک، تر و نرمال اقلیمی مشخص شدند. نقشه ایزوپیز آبخوان حوضه بر اساس آمار چاهک های مشاهده ای در محیط GIS برای هر سال تهیه شد و نوسانات عناصر اقلیمی مورد بررسی با تغییرات تراز آب های زیر زمینی دشت دهگلان در دوره های یک و چند ساله مقایسه شدند. رابطه آماری متغیرها متغیرهای مستقل بارش، تبخیر و رطوبت نسبی هوا با متغیر وابسته تراز آب زیر زمینی سنجش شدند و رابطه درون گروهی متغیرها و تغییرات زمانی آنها آنالیز شد. از آن جایی که متغیرهای مختلف مستقل و وابسته در مقاطع و بازه های زمانی مختلف تفاوت معنا داری نشان داده اند، لذا با توجه به شاخص ها و عناصر اقلیمی بررسی شده دوره های اقلیمی متفاوت قابل تفکیک است. نوسانات در مقدار تبخیر و بارش باعث تغییر قابل توجه در تراز آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه میشود. اثر نوسانات عناصر اقلیمی بر تراز سفره آب دشت دهگلان بیش از تراز آب زیر زمینی دشت های قروه و چهاردولی است.

لینک کمکی