فایل رایگان بررسي تغييرات سطح و عمق آب با استفاده از تلفيق تصاوير ماهواره اي LANDSAT-8 مطالعه موردي: سد ماملو استان تهرن، ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات سطح و عمق آب با استفاده از تلفيق تصاوير ماهواره اي LANDSAT-8 مطالعه موردي: سد ماملو استان تهرن، ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

دریاچه سد، سنجش از دور، Landsat-8 ، ، تلفیق، پوشش آبی، تغییرات عمق تلفیق تصاویر ماهواره ای Landsat_8 و بالا بردن توان تفکیک مکانی از 30 متر به 15 متر و افزایش دقت در برآورد مساحت پوشش آبی دریاچه سد در بازه زمانی از سال 2018-2015 در دو دوره ترسالی و خشکسالی صورت گرفته است. در این مطالعه نشان داده شده است که با تلفیق تصویر ماهواره ای لندست جزییات مربوط به تصاویر مورد نظر برای محاسبه مساحت پوشش آبی افزایش یافته است. همچنیین مقدار تغییرات عمق آب و مساحت پوشش یافته آن بر روی پهنه آبی برای این سالها مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق صورت گرفته، میزان آب ذخیره شده در دریاچه سد بدلیل خشکسالی های این چند سال اخیر و افزایش مصرف آب در حوزه شهری و کشاورزی به خصوص در دوره خشکسالی کاهش یافته است

لینک کمکی