فایل رایگان بررسي تغييرات شاخص هاي دمايي در استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات شاخص هاي دمايي در استان کردستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

دما از عناصر اساسی اقلیم است و تغییرات آن می تواند ساختار آب و هوایی هر منطقه ای را تغییر دهد. لذا بررسی روند دما در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی بخش بزرگی از تحقیقات اقلیم شناسی را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه روند دمای ایستگاه های منتخب استان کردستان در سال های 1365-1394 با روش ناپارامتری من- کندال مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها در سری زمانی میانگین های ماهانه دارای روند هستند، بلکه تغییرات ناگهانی در سری ها نیز مشاهده شد. همچنین نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییرات مربوط به میانگین دما در ماه های خرداد تا مهر و سپس بهمن و اسفند است. یافته های حاصل از محاسبه آماره من- کندال برای 96 سری زمانی میانگین دمای ماهانه استان گویای این است که حدود 32 درصد از ایستگاه های مورد مطالعه، در دمای ماهانه تغییرات معنی دار دارند. بیشترین تغییرات افزایش مربوط به شهرستان سنندج و در درجه بعدی سقز، قروه وبیجار قرار دارند. کمترین میزان تغییرات نیز به ترتیب در کامیاران، بانه، مریوان و زرینه مشاهده شد. به طور کلی در رابطه با روند تغییرات دما در سطح استان می توان بیان داشت که دمای سطح استان به جز مریوان، کامیاران و تا حدودی بانه به لحاظ دمایی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

لینک کمکی